Chỉnh sửa đường dẫn của web page

Để thay đổi đường dẫn của web, bạn vào bài viết đã tạo, làm theo ảnh

Sửa đường dẫn tĩnh