Hướng dẫn đăng nhập

Truy cập đường dẫn https://on.vn6.vn/wp-admin

Điền tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu