Hướng dẫn tạo và setup 1 landing

Để có 1 landing có thể dùng để thiết kế, bạn cần làm theo hướng dẫn sau:

Vào phần bài viết, chọn nút “Viết bài mới”

Tạo bài

Sau khi Đăng, hãy chọn Sửa với Elementor